Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metrologie ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MIOZ Z,ZK 4 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základníchveličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.

Požadavky:

16ZDOZ12, 16DETE

Osnova přednášek:

1. Základy obecné metrologie.

2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.

3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.

4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.

5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity

6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.

7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.

8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.

9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity

10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.

12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.

13. Měření malých proudů.

Osnova cvičení:

1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.

2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.

4. Měření malých proudů.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:

Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:

[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11287905.html