Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktikum z detekce a dozimetrie ioniz. záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PDDZ KZ 5 0+4
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s vybavením jaderné instrumentace, s nímž lze přijít do styku v běžné praxi a provádět měření, která mohou být součástí výkonu v jejich budoucích povoláních.

Požadavky:

16ZPRA, 16DETE

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Průchod svazku záření beta látkou (pomocí organ. scintilátoru)

2. Scintilační spektrometrie záření gama

3. Polovodičová spektrometrie záření gama

4. Stanovení spektrom. detekční účinnosti HPGe pro Marinelliho geometrii

5. Rentgenofluorescenční analýza pomocí proporcionálního počítače

6. Rentgenofluorescenční analýza pomocí Si(Li) planárního detektoru

7. Stanovení dávky termoluminiscenčními dozimetry

8. Gelová dozimetrie

9. Stanovení indexu kvality QI svazku vysokoenergetických fotonů brzdného záření - „mi“tron

10. Stanovení absorbované dávky ve svazku vysokoenergetických fotonů a elektronů ve vodním fantomu - „mi“tron

11. Kontinuální měřící metody radonu a analýza nárůstové křivky

12. Alfa spektroskopie se scintilátorem YAG:Ce

Cíle studia:

Znalosti:

Praktická znalost vybavení jaderné instrumentace a detekčních systémů používané pro kalibrace a rutinní měření.

Schopnosti:

Samostatná práce s různými zařízeními jaderné instrumentace, zpracování, presentace a interpretace naměřených dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Gerndt J., Průša P., Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:

[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

Studijní pomůcky:

dozimetrická laboratoř

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11286805.html