Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Psychologie práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383013 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu Psychologie práce je seznámit studenty s poznatky aplikované psychologie v oblasti lidské práce. Přednášky se týkají vnitřních a vnějších podmínek pracovního procesu, jeho řízení a organizace, osobnosti manažera, základů personálního managementu, osobní kariéry a základů psychodiagnostiky. Další problematikou jsou sociální procesy v organizaci (komunikace, kooperace, konflikt a organizační změna). Součástí psychologie práce je rov-něž inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk - stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu. Posledním tématem jsou metody a techniky výzkumu v rámci psychologie prá-ce a sociometrie jako metoda měření vztahů v malých pracovních skupinách. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.

Požadavky:

1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)

2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.

3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).

Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.

Osnova přednášek:

Úvod do studia. Psychodiagnostika - výkonnostní testy, testy osobnosti. Styl řízení - klasické období, mezilidské vztahy, reakce na klasické období. Motivace pracovního chování - teorie X,Y. Typologie osobnosti pro manažery - klasické pojetí, typologie E. Schrána. Metody a techniky výzkumu - kvantitativní přístup, kvalitativní přístup, techniky výzkumu. Sociomet-rie - sociogram, sociometrická hvězda, outsider. Psychologie reklamy a PR - cílové skupiny, použité nástroje.

Osnova cvičení:

1.- 8. Prezentace studentů na cvičení, diskuze

Cíle studia:
Studijní materiály:

ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.

BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.

PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-34-9.

NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.

HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987. ISBN 0-06-045124-6.

BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.

GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.

HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.

ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10927902.html