Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finanční účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381100 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Základní pojetí systému podvojného účetnictví, vedoucí k pochopení formální a teoretické výstavby účetního informačního systému. Mikroekonomické, mezzoekonomické a národohospodářské souvislosti účetnictví a bilancování. Význam finančního účetnictví pro strategické a taktické řízení podniku. Teoretická východiska účetnictví - bilanční principy a teorie. Historie vývoje účetnictví a jeho forem. Vazby finančního účetnictví na další informační systémy. Význam konsolidace účetních závěrek. Harmonizace účetnictví.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce

Osnova přednášek:

1.Jednořadá a dvouřadá bilanční teorie a jejich souvislost se vznikem bilancí

2.Pojetí ziskové rovnice stavové a intervalové. Příjmově- výdajové a nákladově-výnosové pojetí finančního účetnictví. Zavedení akruálního účetního principu.

3.Struktura účetních bilancí - rozvahy (aktiva a pasiva) a výsledovky (náklady a výnosy).

4.Návaznost účetní teorie na ekonomickou teorii - národní účetnictví a mikroekonomii

5.Finanční účetnictví jako předpoklad ekonomické analýzy podniku.

6.Zásadní význam oceňování majetku a kapitálu

7.Rozlišení bilancí a výkazů

8.Nástin vývoje účetnictví

9.Struktura a význam koncepčního rámce účetních výkazů.

10.US GAAP (americké, obecně přijímané účetní principy),

11.IFRS (mezinárodní standardy finančního výkaznictví), IAS (mezinárodní standardy) Význam procesu konsolidace účetních závěrek, jednotlivé metody

12.Komparace účetních systémů.

13.Účetnictví akvizicí a fůzí.

Osnova cvičení:

1.Jednořadá a dvouřadá bilanční teorie a jejich souvislost se vznikem bilancí

2.Pojetí ziskové rovnice stavové a intervalové. Příjmově- výdajové a nákladově-výnosové pojetí finančního účetnictví. Zavedení akruálního účetního principu.

3.Struktura účetních bilancí - rozvahy (aktiva a pasiva) a výsledovky (náklady a výnosy).

4.Návaznost účetní teorie na ekonomickou teorii - národní účetnictví a mikroekonomii

5.Finanční účetnictví jako předpoklad ekonomické analýzy podniku.

6.Zásadní význam oceňování majetku a kapitálu

7.Rozlišení bilancí a výkazů

8.Nástin vývoje účetnictví

9.Struktura a význam koncepčního rámce účetních výkazů.

10.US GAAP (americké, obecně přijímané účetní principy),

11.IFRS (mezinárodní standardy finančního výkaznictví), IAS (mezinárodní standardy) Význam procesu konsolidace účetních závěrek, jednotlivé metody

12.Komparace účetních systémů.

13.Účetnictví akvizicí a fůzí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Computer Press, Brno, 2006

Janhuba, M. Základy teorie účetnictví, VŠE v Praze, Praha 2006

Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon 2003

Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997

Kovanicová, D.: Jak porozumět účetním výkazům, Polygon, Praha, 2004

Macík, K.: Účetnictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha

Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha

Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10913102.html