Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Makroekonomická teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38T001 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Makroekonomická teorie umožňuje pochopit teoretické souvislosti současně s jejich empirickými a hospodářskými aplikacemi. Účelem předmětu je vysvětlit, jak současná makroekonomická teorie vede k pochopení důležitých ekonomických událostí. Pokrývá plný rozsah všech hlavních témat - tržní rovnováhu, hodnotu, cenu, mzdu, rozdělování důchodu, veřejný sektor, veřejnou volbu stejně tak jako peněžní trh a peněžní multiplikátor, proces tvorby peněz, hospodářské cykly, mezinárodní obchod i faktory, ovlivňující produkt v dlouhém časovém období. Zahrnuje i krátkodobé výkyvy, které utvářejí hospodářské cykly. Empirický materiál, číselné údaje a případové studie zde hrají významnou roli tím, že prezentují ekonomické jevy v jejich souvislostech. Zkoumané vztahy jsou nazírány s hlediska hlavních makroekonomických koncepcí. To umožňuje pochopit předpoklady, z nichž vychází různá národohospodářská opatření a jejich záměry.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Hrubý domácí produkt a disponibilní důchod. Reálný, potenciální a nominální produkt. Důchod a výdaje. Peníze, úroky a důchod. Rovnováha na trzích statků a aktiv. Přizpůsobení směřující k rovnováze. Formalizace modelu IS-LM. Dlouhodobý růst a produktivita. Zdroje růstu reálného důchodu. Poptávka po penězích. Baumolův-Tobinův model. Kontrola růstu peněžních agregátů. Techniky monetární regulace. Pooleova analýza. Zprostředkující cíle a ukazatele. Monetární báze. Zaměření na nominální GDP.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dormbusch, R., Fischer, S.: Makroekonomie, SPN, Praha 1994

Pačesová, H.: Makroekonomie II.díl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, C. H. Beck, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10902602.html