Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Integrace v podnikovém systému řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A005 ZK 5P+0C
Přednášející:
Theodor Beran (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Integrační koncept podnikového řízení (IKPŘ) se zabývá zajištěním integrace v podnikovém (systému) řízení. Zaměřuje se na obsahovou a formální stránku integrace. Tento koncept je vyvíjen od počátku devadesátých let. Poslední práce vedoucích autorů z oblasti podnikového řízení (Cokins, Drucker, Epstein, Kaplan, atd.) potvrzují užitečnost tohoto konceptu při inovaci podnikového řízení. Zdůraznění klíčové významnosti zajištění integračních vazeb uvnitř základních prvků (entit) podnikového řízení (produkty, činnosti, procesy, útvary, zdroje) a zejména mezi nimi navzájem, je pro podnikové řízení prvořadé. Integrační vazby spojují klíčové charakteristiky těchto entit s výsledky činnosti podniku - s vlastností produktů i s hospodářskými výsledky. Tyto integrační vazby klíčových charakteristik entit dovolují zjišťovat důsledky změn vstupů a podmínek činností a procesů na podnikové produkty a hospodářské výsledky. Neméně významné jsou i vazby opačné, od žádoucích hodnot výstupů na vstupní charakteristiky a charakteristiky činností a procesů. Obsahová integrace se týká určení klíčových integračních vazeb pro zajištění podnikové výkonnosti. Určuje, které charakteristiky entit je třeba propojit. Formální integrace se zaměřuje na způsob zajištění určených integračních vazeb prostřednictvím manažerských nástrojů (přístupů, metod, postupů) a softwarových prostředků podnikového řízení.

Požadavky:

Jsou určovány individuálně dle zaměření výzkumné činnosti doktoranda a tématu jeho doktorské práce. Hodnotící debata se uskutečňuje nad připravenou analýzou tématu zadaného v kontextu s cíli disertace. Rozsah analýzy k danému tématu je 5 - 10 tis. znaků.

Osnova přednášek:

Integrace v podnikovém řízení. Role integrace v řízení výkonnosti podniku. Integrace obsahová a formální. Činnost a čas jako klíčové integrační prvky (Time Oriented Activity Based Management). Význam procesního řízení pro integraci. Integrace technicko-ekonomická. Integrační nástroje, jejich charakteristika, role a vzájemná interakce. Integrační role nákladů. Integrační role informačních soustav. Integrace uvnitř informačních soustav a integrace mezi soustavami. Integrace ex-ante a ex-post. Kvalita informace - přístupy. Controlling jako praktická aplikace integračních principů v podnikovém řízení. Integrační charakteristika metodologie Okruhů produktů.

Osnova cvičení:

Respektuje osnovu kurzu a je zaměřena zejména na ta témata, která jsou spojena s výzkumnou činností doktoranda a jsou též podstatná pro zpracování tématu disertační práce doktoranda.

Cíle studia:

Cílem studia je ukázat roli klíčových integračních vazeb (obsahová integrace) a vytvářet schopnost identifikovat klíčová propojení mezi jednotlivými entitami řízeného systému. Proč je zajištění integrace, resp. zvyšování míry integrace, v systému řízení důležité? Proto, aby byla zajištěna schopnost reakce podniku na vnější i vnitřní změny, které jsou stále častější a významnější. Schopnost rychle a efektivně reagovat na změny požadavků zákazníků, vedoucí ke změnám v činnostech, procesech i jednotlivých zdrojích, ale i zajištění vazby na dodavatele a další zainteresované skupiny je zásadní pro dosažení požadované výkonnosti podniku. S formální integrací je přímo spojena identifikace integračních charakteristik používaných manažerských nástrojů, jako jsou ABM, Target Costing, Metoda HNS a další, je pro podnikové řízení podstatná.

Studijní materiály:

(1)Broadbent, M., Cullen, J.: Managing Financial Resources, 3-edition, 2004, Chartered Management Institute

(2)Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

(3)Kaplan R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

(4)Král, M.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha

(5)Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, Grada

(6)Ota M.: Pracovní podklady pro zkouškovou debatu z IIS, 2002-03

(7)Voříšek J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, Praha

(8)Vysušil, J.: Informační soustavy, SNTL, 1976

(9)Vysušil, J.: Kvalita informací, IŘ, 1986

(10)Zralý M.: Připravené vybrané statě, (studijní podklady)

(11)Zralý, M.: Řízení nákladů při vývoji nových výrobků (Cost Control in the New Product Development Process), In: Sborník z mezinárodní konference „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)“, str.: 63-68, ISBN: 80-01-02248-X, ČR, Praha, 30.11.2000, ČVUT v Praze, Fakulta strojní

(12)Zralý M.: Marketingové a nákladové faktory v řízení vývoje složitých obráběcích strojů (Marketing and Cost Factors in the Sophisticated Machine Tools Development Process), In: Sborník z mezinárodní konference „Nové trendy rozvoje průmyslu (New Trends in Industrial Development)“, 10 str., ISBN:80-214-2102-9, ČR, Brno, 6.-7.12.2001

(13)Zralý M.: Využití metodologie OČI/OVY při aplikaci produktových strategií (Methodology of Activity Set for Product Set (AS/PS) Contributes to Product Strategy Application) In: Sborník z 3. mezinárodní konference „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)“, str.: 124-128, ISBN: 80-01-02559-4, ČR, Brno, 17.9.2002

(14)Zralý, M.: Potřebuje podnik rozpočty?, Moderní řízení, č.10/2003, ročník XXXVIII, str. 159-161, ISSN 0026-8720, vydává Economia a.s. jako měsíčník Hospodářských novin

(15)Zralý, M.: Integrační nástroje řízení podniku, In: Sborník z dvoudenní konference „Controllingové-přínosy pro manažerské řízení firmy: Aktuální teorie a praxe II - Controllingové řízení firmy a jeho integrační nástroje “, str.: 1-9, Praha, 7.- 8.9.2004, VOX Praha

(16)Zralý, M., Plachý, M.: IT Support for Activity Based Management Oriented Planning (Programová podpora pro plánování orientované na ABM koncept) In: "Proceedings from the 6th International Conference MITIP 2004?, (Sborník z 6. mezinárodní konference MITIP 2004), pp. (str.) 86-90, ISBN: 80-01-03059-8, ČR, Praha, 9.-10.9.2004

(17) Zralý, M.: Komplexnost, integrace a controlling (Complexity, Integration and Controlling) In: Sborník z 5. mezinárodní konference „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)“, str.: 107-112, ISBN: 80-01-03013-X, ČR, Brno, 21.9.2004

(18) Zralý, M.: Why are Integrative Characteristics of Managerial Tools Important ?, In: Proceedings from the Conference "Actual Theory and Practice in Company Management: Integrative Tools of Company Management?, ISBN: 80-01-03285-X, pp.: 21, Department of Enterprise Management and Economics, FME, CTU in Prague, Prague, 24.6.2005

(19) Zralý, M., Šmíd, O.: Costing Model PMP and its Integrative Features, In: Proceedings from conference "7th International Conference MITIP?, p. 131-136, ISBN: 88-7544-050-6, Genoa, Italy, 9/2005

(20)Zralý, M.: Integrační popis manažerských nástrojů - metoda HRS [Integrative Description of Managerial Tools - HOT Method], In: Sborník z 6. mezinárodní konference „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků [Integrated Engineering in Enterprise Management]“, str.: 104-108, ISBN: 80-01-03330-9, ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku a Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha, Brno, 4.10.2005

(21)Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení [Controlling and Management Accounting as an Integration Tool in Enterprise Control], závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

(22)Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - Effective Tool for Time Oriented Activity Based Management, In: Proceedings of EIASM "8th Manufacturing Accounting Research Conference- Cost and Performance Management in Services and Operation?, pp.: 24, ISBN 978-88-8443-182-0, University of Trento, Trento, Italy, 6/2007

(23)Zralý, M.: Integration Concept of Management Control and its Contribution to Performance Management, In: Proceedings of EIASM "4th Conference on Performance Measurement and Management Control?, pp.: 15, ISBN 978-88-8444-183-0, Nice, France, 9/2007

(24) Zralý, M.: Konvergenční controllingový koncept a jeho integrační charakteristika [Convergent Controlling Concept and its Integrative Features], In: Sborník + CD z konference Moderní trendy managementu průmyslových podniků, str.: 11, ISBN: 978-80-01-03902-1, ČVUT v Praze, 9/2007

(25) Zralý M.: sylaby, další podklady, atd., + vybrané publikace 2005-2009: na disku S: \Zraly??- elektronicky.

Další odkazy na relevantní prameny závisí na tématu výzkumu a disertace doktoranda a jsou stanovovány individuálně.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900402.html