Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační strategie a informační management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A004 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Informace jako významný zdroj konkurenceschopnosti a efektivnosti firmy v postindustriální společnosti. Současné trendy a problémy IS/IT. Informační strategie, její cíle, obsah a.metody. Přidaná hodnota, podnikatelská přesnost a reengineering procesů. Informační infrastruktura a nezbytnost jejího trvalého rozvoje. Životní cyklus IS/IT. Druhy informačních systémů. Orga-nizace a řízení zdrojů a hodnocení efektivnosti IS/IT.Lidský činitel v IS/IT. Případová studie informační strategie společnosti.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Informace jako významný zdroj konkurenceschopnosti a efektivnosti firmy v postindustriální společnosti. Současné trendy a problémy IS/IT. Informační strategie, její cíle, obsah a.metody. Přidaná hodnota, podnikatelská přesnost a reengineering procesů. Informační infrastruktura a nezbytnost jejího trvalého rozvoje. Životní cyklus IS/IT. Druhy informačních systémů. Orga-nizace a řízení zdrojů a hodnocení efektivnosti IS/IT.Lidský činitel v IS/IT. Případová studie informační strategie společnosti.

Osnova cvičení:

Konzultace

Cíle studia:
Studijní materiály:

-Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003

-Laudon K., C., Laudon J., P.: Management Information Systems. Managing the digital firm. 7-th edition. Prantice-Hall, 2002

-Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001

-Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004

-Učeň a kol.: Metriky v informatice. Jak objektivně zjistit přínosy informačního systé-mu, Grada Publishing. 2001

-Vodáček L., Vodáčková O.: Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press. 1999

-Voříšek J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Management Press, 2004

-Vodáček L., Rosický A.: Informační management, Mgt Press, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900302.html