Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podnikové informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381057 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a architek-tuře PIS. Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá praktické do-vednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků, hodnocení a výběru aplikací PIS jejich efektivním zavádění. Takto získané znalosti a dovednosti uplatní jako in-formačně gramotný manažer nebo jako odborný pracovník útvaru pro IS či konsultant IT fir-my.

Požadavky:

Zpracování a prezentování semestrální práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS a modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcing PIS, ochrana a bezpečnost PIS, ma-nažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů MFG/Pro a SAP.

1. Teoretická východiska a základní pojmy PIS

2. Podnik a jeho informační systémy

3. Informační strategie podniku

4. Efektivnost PIS

5. Řízení zdrojů PIS

6. Metainformační systémy

7. Pořízení PIS

8. Implementace PIS

9. Manažerské IS

10. Ochrana PIS

11. Internet a PIS

12. Praktická presentace systému HELIOS

13. Presentace systému SAP

Osnova cvičení:

1.-2.Zadání semestrálních prací

Zpracování rozsáhlých dokumentů v MS Word

3.Typografická pravidla

4.Záhlaví a zápatí

5.-6.Vložené objekty

7.-8.Styly

9.-10.Oddíly

11.-13.Prezentace semestrálních prací

Cíle studia:

Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a

architektuře PIS. Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové

informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá

praktické dovednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků,

hodnocení a výběru aplikací PIS a jejich efektivním zavádění. Takto získané znalosti a

dovednosti uplatní jako informačně gramotný manažer nebo jako odborný pracovník

útvaru pro IS či konsultant IT firmy.

Studijní materiály:

Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2001

Dohnal J.: CRM ‐ pracovníci, procesy, technologie. Grada Publishing 2001

Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997

Doucek P., Bébr R. Informační systém pro podporu manažerské práce 2005 Professional

Publishing.

Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003

Mládková L.: Řízení znalostí v praxi. Professional Press, 2005

Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001

Molnár Z.: Podnikové informační systémy. Skriptum ČVUT, 2002

Novotný O., Pour J." Business Intelligence. Grada Publishing, 2004

Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.Beck, 2001

Učeň a kol.: Metriky v informatice.. Grada Publishing 2000

Voříšek J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Management Press, 1997

Časopisy:

Business World, It‐System, Softwarové noviny

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10746202.html