Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381053 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu účetnictví je seznámit posluchače s jeho významem pro řízení podniku, s jeho obsahem a formální výstavbou, se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku v průběhu účetního období, s účetnictvím jako systémem nutným pro vykázání daňových po-vinností a v neposlední řadě jako východiskem finanční analýzy. Důraz je kladen na pocho-pení dichotomie, z níž vychází podvojný účetní systém, rozlišující pojmy majetek (dlouhodobý a krátkodobý) a kapitál (vlastní a cizí). Významné je oceňování majetku a jeho částí. Účetnictví souvisí s dalšími informačními subsystémy, jako je rozpočetnictví, kalkulační systém, operativní a strategické řízení. Na účetnictví navazují další předměty z oblasti řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Účetnictví patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře bilancí. Je možné, že někteří posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako budoucí manažeři, finanční vedoucí, pracovníci v poradenských a auditorských společnostech apod.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce

Osnova přednášek:

Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení. Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny, vznik účetní rozva-hy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému. Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady. Organiza-ce účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické. Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obra-tová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému. Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jed-nookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů. Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob. Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční, oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku. Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec meziná-rodních účetních standardů. Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení

2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny

3.vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému

4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady

5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.

6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému.

7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů.

8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob

9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční

10.oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku.

11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.

12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.

13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

Osnova cvičení:

1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení

2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny

3.Vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému

4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady

5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.

6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému.

7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů.

8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob

9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční

10.Oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku.

11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.

12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.

13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

Cíle studia:

Uvedení posluchačů navazujícího magisterského studia do základů účetní teorie.

Studijní materiály:

Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997

Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon2003Macík, K.: Účet-nictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha

Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha

Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10583102.html