Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tepelné izolace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2171023 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Vybrané partie sdílení tepla v oboru výpočtu tepelných izolací stěn a potrubí. Stanovení tlouštěk izolací z hledisek provozních, nebo z hlediska hospodárnosti. Výpočet tepelných ztrát a zisků izolovaných zařízení. Vlhnutí tepelných izolací, šíření vlhkosti izolační hmotou, teorie difúze vodních par, výpočty. Tepelně izolační materiály, fyzikální vlastnosti a použití, superizolace. Provozní a laboratorní měření tepelné vodivosti, tepelných ztrát a zisků

Požadavky:
Osnova přednášek:

P1 Úvod. Sdílení tepla vedením. Tepelná vodivost. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.

P2 Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná

střední teplota stěny.

P3 Sdílení tepla radiací. Základní pojmy a zákony. Vzájemné záření dvou ploch. Vliv

stínících ploch. Reflexní a foliové izolace.

P4 Sdílení tepla prouděním, součinitel přestupu tepla prouděním a radiací. Celkový

součinitel přestupu tepla.

P5 Výpočet tepelných ztrát rovinných a válcových stěn. Zjednodušený výpočet tepelných

ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tepelné ztráty.

P6 Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.

P7 Vedení tepla v tělesech konečných rozměrů. Tepelné ztráty izolovaných potrubí

uložených v zemi.

P8 Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí

P9 Kritika výpočtu hospodárných tlouštěk izolací (vliv ceny tepla a tepelné izolace,

zmenšení užitečného prostoru); normativní hodnoty max. součinitele prostupu tepla.

P10 Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn izolovaného zařízení

- změna teploty tekutin v izolovaném systému

P11 Izolace prostory vyplněnými plyny: - jednoduché izolační mezery

- vícenásobné izolační mezery.Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita.

P12 Difuze vodních par hmotou, základní zákony, analogie difuze a vedení tepla,

kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.

P13 Transmise vlhkosti. Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití.

Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, perlitobetony, pórobetony, izolace sádrové.

P14 Izolace plněné plyny s nízkou tepelnou vodivostí. Lehčené plastické hmoty, lehčený

kaučuk. Izolace vakuové. Měření v oboru tepelných izolací - přehled.

Osnova cvičení:

C1 Opakování základních pojmů ze sdílení tepla. Průběh teplot v rovinné a válcové stěně při konstantní a nekonstantní tepelné vodivosti.

C2 Průběh teplot ve složené rovinné stěně (izolace průmyslové pece) ; stanovení

provozní tepelné vodivosti a jednotkové tepelné ztráty.

C3 Průběh teplot ve složené válcové stěně (parovod) stanovení provozní tepelné vodivosti a jednotkové tepelné ztráty.

C4 Ekvivalentní tepelná vodivost tepelně izolační vrstvy vztažená na:

- celkovou tloušťku tepelně izolační vrstvy

- celkovou plochu tepelně izolační konstrukce

C5 Orosování povrchu rovinné a válcové stěny nízkoteplotního zařízení. Výpočet tloušťkyizolace pro případ dovolené změny teploty pracovního média v izolovaném zařízení.

C6 Hospodárná tloušťka izolace obvodové zdi mrazírny. Hospodárná tloušťka izolace

parního potrubí.

C7 Řešení kondenzace vodních par v tepelné izolaci stěny mrazírenského skladu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Prokop J.: Tepelné izolace

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10397802.html